1804 års-orgel

1804 års orgel

 

1804 års domkyrkoorgel ritad av Olof Templeman.

Öververket befinner sig nu i Dunkers kyrka.

OBS! Änglagruppen i mitten, som levt vidare i tre orglar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redan 1754 hade Stråhles orgelverk diverse bristfälligheter som avhjälptes 1758. Vid en inventering 1776 befanns orgeln åter i behov av reparation, och domkapitlet bad landshövdingen i Nyköping om tillstånd att sätta orgeln i brukbart skick. Sedan detta erhållits gick uppdraget till orgelbyggaren Olof Schwan, som avslutade arbetet 1778.

 

Efter 20 år eller 1799 var verket åter förfallet. Man kontaktade orgelbyggaren Per Schiörlin om reparation, men denne hade inte tid att åta sig uppdraget. Genom förmedling av lands-hövdingen i Nyköping, fick man kontakt med "orgelbyggeridirecteuren" Johan Everhardt, vilken för 5 400 riksdaler åtog sig att bygga ett nytt orgelverk. Sedan Kungl. Maj:t gillat ritningarna och Musikaliska Akademien godkänt disposi-tionen av de 40 stämmorna, utfördes arbetet vilket slutavsynades av Olof Schwan år 1804.

 

Öfra Werket.

 

1. Principal 4 Fot

2. Principal 8 Fot (discant)

3. Quintadena 8 Fot

4. Gedacht 8 Fot

5. Spits-Fleut 4 Fot

6. Octava 4 Fot

7. Quinta 3 Fot

8. Scharff 3 Chor

9. Trompet 8 Fot

10. Fugara 6 Fot (discant)

11. Viola di Gamba 4 Fot (bass)

12. Vox humana 8 Fot (discant)

 

Undra Werket

Eller vanligen så kallade Manualen.

 

1. Principal 8 Fot

2. Principal 16 Fot (discant)

3. Quintadena 16 Fot

4. Salicional 8 Fot

5. Piffaro - NB. Piffaro börjar med ettstruket c,

och består av 2ne Pipor på varje ton,

hvilka med någon liten sväfning stämmas i unison

6. Flag-Fleut 8 Fot

7. Gedacht-Quint 6 Fot

8. Octava 4 Fot

9. Fleut 4 Fot

10. Quinta 3 Fot

11. Octava 2 Fot

12. Mixtur 5 Chor

13. Trompet 8 Fot

14. Trompet 16 Fot

 

Pedal-Werket.

 

1. Principal 16 Fot

2. Borduna 16 -

3. Dubbel-Subbas 16 -

4. Octava 8 Fot

5. Gedacht-Quint 6 -

6. Gedacht 8 Fot

7. Rohr-Fleut 4 -

8. Quinta 3 Fot

9. Octava 2 Fot

10. Block-Fleut 1 Fot

11. Octava 4 Fot

12. Trompet 4 Fot

13. Trompet 8 Fot

14. Basun 16 Fot

15. Contra-Basun 32 Fot

 

I samband med orgelbygget byggdes också en ny läktare som ritades av hovarkitekten Olof Tempelman. Denna läktare var en väldig byggnad i nyklassisk stil som upptog hela utrymmet från vapenhuset fram till en bit förbi andra pelarparet.

 

Den nya läktaren rönte nästan omedelbart stark kritik. Sålunda sägs i ett ämbetsmemorial från överintendenten angående den stora kyrkorestaureringen 1806-1820 om en ev. vägg under läktaren: "Av lika nödvändighet är även den föreslagna avstängningen under orgelläktaren, och lärer förslaget uti ritningen lit G bliva det enda sätt att avhjälpa den elaka effect, som den för lågt anlagda läktaren förorsakat." En kraftigt kritisk salva avlossades mot läktaranordningen år 1830 av en anonym besökare: "Jag steg in genom västra porten för att mötas av ett herrligare sken; - men, huru plötsligt nedstämdes inte mina förhoppningar, då vid inträdet en kolossal byggnad, som sträckte sig uppifrån taket ned mot golvet och bortskymde hela anblicken av kyrkan, stod framför mig. Jag fann snart, att denna ett gott stycke fram i kyrkan liggande byggnad var det så mycket omtalade, misslyckade orgelverket."

 

Om orgelverket verkligen var misslyckat eller missnöjet var koncentrerat till läktaren, är inte så lätt att avgöra. Hur som helst tillkallades år 1849 den berömde professorn C. G. Brunius i Lund, som avgav ett betänkande rörande en ny orgel i Strängnäs Domkyrka. Han påpekar bl a att orgelns placering i långhusets västra ände, fastän urgammal, måste anses vara ganska ofördelaktig. Två möjligheter till ny placering kunde Brunius tänka sig: dels i södra vapenhuset, dels i högkorets norra sidoskepp utanför sakristiorna. Det sista alternativet är ju intressant, eftersom orgeln slutligen fick sin plats där 1910.

 

Tanken att bygga en ny orgel väcktes alltså igen, och på 1840-talet var det på tal att låta orgelbyggaren Gustaf Andersson bygga ett nytt orgelverk. År 1850 inlämnade orgelbyggarna Blomqvist och Lindgren ett förslag, som dock inte kom till utförande på grund av Blomqvists död 1851.

 

 

daTorvald MUSIKPRODUKTION HB

© Copyright. All Rights Reserved.