1700-talets orglar

1700-talets orgelbyggen

 

Under de många reparations- och ombyggnadsarbeten av domkyrko-orgeln i Strängnäs som förekom under 1700-talet figurerar så gott som alla av dåtidens berömda svenska orgelbyggare. År 1703 renoverar Johan Niklas Cahman orgeln. Under den följande tiden var Cahman i Strängnäs mer än en gång i liknande ärenden. 1717 upprättades kontrakt med Cahman om en mera genomgripande ombyggnad: ny pedal med 8 stämmor och 26 toner från C till e samt några nya bälgar. Dessutom skulle hela orgeln "toneras". År 1720 stod orgeln färdig. Om denna orgels vidare öden låter vi ett samtida vittne berätta: kyrkoherden i Blacksta, Lars Hallman. Han vistades i Strängnäs som studerande år 1723 och blev vittne till den stora branden. Om denna har han berättat i "Det gamla och nya Strengnäs" som skrevs vid mitten av 1700-talet, men som trycktes först 1853. Boken innehåller också en förälskad skildring av staden och utomordentliga beskrivningar av olika sevärdheter. Hans berättelse om orgeln i domkyrkan förtjänar återges ordagrant:

 

"Sedan wi således sett wid altaret, hwad som wärdt warit att se, stiga wi up på Orgel-läktaren såsom ett rum, hwarest i wår kyrka sjunges och spelas Herran Gud till ära. Han är bygd neder åt kyrkan midt öfwer stora gången. Tillförne war dörren ditåt på norra sidan och uppgången genom muren i en pelare trång och besvärlig; men år 1724 gjordes trappa och dörr på södra sidan rumrikare och större. Så gammalt är sjelfwa werket ifrån början, att ingen wet, när det först kommit hit; men det wet mången och mins, att det åtskilliga gångor är ansenligen förbättradt. Åtminstone woro här redan orgor år 1574 och organisten, som då war, kallades Jacob Orgellekare. Men år 1646 gjordes härpå framåt kyrkan luckor eller halfdörrar, att betäcka piporna, då spelet i Advents- eller Fastelagstiden hwilade. De målades tillika med sjelfwa werket nio år efteråt, men borttogos sedan såsom mindre nödiga.

 

År 1703 gick hela orgelwerket under en ansenlig reparation genom Directeuren Cahman, och år 1715 blef det genom Directoris musices Carl Axel Wibergs förslag, både till bygge och anseende i så måtto förbättradt, att orgelläktaren utwidgades, pedalen, som tillförne war bakom manual-werket, flyttades ut på båda sidor och blåsbälgarna förnyades. I detta skicket stod det till år 1723, då det vid branden, under det att det togs ned och bars ut, led en ansenlig skada. Den då warande organisten Lars Ekman satte det wäl sedermera up igen och lagade så godt han kunde, tills dess det av orgelbyggaren Hedlund sattes år 1734 i någorlunda tillstånd, men omsider lades härwid år 1745 den sista och bästa handen, då hela werket blef, genom Director Musices Bengt Niclas Renströms förslag af den wittra och mycket förfarna orgelbyggare Dan. Stråhle så godt som aldeles till alla stämmor förnyadt. De gamla onödiga och obrukliga blefwo borttagne och nya i stället satte, såsom i stället for en borduna blef en quintadena 16 fot i manualen, for decima från 4 fot blef en vox virginea, halfwa öfra claveret och trompet 4 fot i halfwa nedra claveret äfwen i manualen. I stället for ett obehagligt krumhorn blef en skön och wälklingande trompet 8 i ryggpositivet; utom det att untersatsen 16 fot i pedalen samt gedackt 8 fot i manualen blefwo bragte ifrån kammar- till chorton och kunna således brukas i fullt werk. Likaledes förbyttes mixtur 4 chor till trompet eller så kallad cornetin 2 fot. Sedan altsammans war således färdigt till Dom. Advent. 1745, wigdes werket samma dag in af Domprobsten Doct. Ljungberg, under ett till det tillfället då wäl lämpadt tal, i anledning av Psalm. 150. 6. Om nu detta orgelwerk hafwer några sina likar i riket, äro dock åtminstone de få, som äro bättre."

 

Ungefär samma beskrivning återfinner vi i den lärde västeråsköpmannen Abraham Abrahamsson Hülphers' arbete "Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter särdeles om Orgelwerks Inrättningen i Allmänhet jemte Kort beskrifning öfwer Orgwerken i Swerige", som den fullständiga titeln lyder. Boken kom ut 1773 och är resultatet av tio års insamlings- och författarmödor. Om strängnäsorgeln lämnar han följande disposition:

 

"Manualn har 10 st. P(rincipal) 8. Q(wintadena) 16. O(ctawa) 2 och 4. Q(winta) 3. Sch(arf) 3. S(exqwialtera) 2. T(rumpet) 8. G(edagt) 8. T(rumpet) 4. bas. Vox virginea disc.

 

Pedaln 8 st. P(rincipal) 8. U(ntersats) 16. O(ctawa) 4. C(ornetin) 2. R(ausqwint) 2. Trumpet 4 & 8. B(asun) 16.

 

Rygg-Positiw 8 st. P(rincipal) 4. G(edagt) 8. F(leut) t(raversiere) 2. O(ctawa) 2. Sch(arf) 3. Q(winta) 3. Fl(eut) 4. T(rumpet) 8."

© Copyright. All Rights Reserved.